top of page

תקנון ותנאי שימוש

כללי

התנאים להלן מגדירים את תנאי השימוש באתר ארטפיק, המופעל על-ידי חברת שובלים פרוייקטים בע"מ (להלן: "ארטפיק"), אשר יהיו זמינים למשתמשים באמצעות האתר.

ברישומך לשירותי ארטפיק ו/או בעצם שימושך בשירותי ארטפיק, את/ה מסכים/מה ומאשרת/ת כי הינך כשיר מבחינת החוק להתקשר בהסכם עם ארטפיק, כי התנאים במסמך זה חלים עליך ומחייבים אותך, וכי הם ניתנים לאכיפה על-ידי ארטפיק; ארטפיק לא תישא באחריות לכל הנובע מאי עמידתך בתנאים אלו.

תנאי גישת משתמש

לארטפיק יש את הזכות לאשר ו/או למנוע ממך גישה לשירותיה, בכל עת, על פי שיקולה הבלעדי. 

בעת הרישום לשירות יש באפשרותך לאשר או לדחות קבלת חומרים שיווקיים; במידה שאת/ה מאשר/ת שליחת חומרים שיווקיים את/ה מסכים/מה לקבל מארטפיק חומרים שיווקיים; אם ברצונך להפסיק מלקבל חומרים שיווקיים, אנא שלח/י מייל לכתובת , עם בקשה לחדול מלקבל חומרים שיווקיים.

בכדי לקבל שירותים מארטפיק עליך לבחור באמצעי זיהוי; על מנת שתהא לך האפשרות להתחבר ולנהל את מתן השירותים (שימוש בשירותים, עריכת שינויים, הקפאת השירותים או ביטולם) עליך להמשיך ולהחזיק בגישה לאמצעי הזיהוי שבחרת; בזמן פתיחת החשבון עליך למלא פרטים אישים, אמיתיים ונכונים, על מנת לאפשר כל התקשרות בינך לבין ארטפיק; ארטפיק אינה אחראית לבעיות שקשורות לחשבונך לרבות אבטחת המידע שלך; במידה ויש פעילות חשודה בחשבונך, לרבות פגיעה בפרטיות ושימוש במידע שלך, חובתך ליידע את ארטפיק על פעילות שכזו; במקרה בו נגרם נזק או אובדן כלשהו, עקב אי שמירתך על תנאים אלה, או בשל כל שימוש אסור בחשבונך ופרטיך האישים, אשר יגרמו לשימוש בלתי הולם בחשבונך, ארטפיק אינה אחראית לכל נזק, לרבות נזק שאינו פיזי.

הדרך היחידה באמצעותה תיצור עימך ארטפיק קשר (לצורך יידוע בנוגע לשינויים במתן השירותים, הפסקת השירות, החזרים כספיים, סיום השירות וכיו"ב) הינה באמצעות הדואר האלקטרוני באמצעותו נרשמת לשירות (או הדואר האלקטרוני המשוייך לחשבונות פייסבוק או גוגל באמצעותם התחברת לשירות); שליחת ההודעה לדואר האלקטרוני האמור תהווה מסירה של ההודעה, ולא תהא לך כל טענה כנגד ארטפיק בגין אי מסירת ההודעה בדרך אחרת.

במתן השירותים משתמשת ארטפיק בשירותים של צדדים שלישיים; ארטפיק אינה יכולה לשלוט או להבטיח את מידת האמינות והאמיתות של המידע שמגיע דרך צדדים שלישיים; כל שירות אשר מוצע על-ידי ארטפיק מוצע במצבו As-Is ובזמינותו As-Available, ללא כל התחייבות מצד ארטפיק שהמערכת תפעל ללא תקלות ובזמינות מלאה.

התחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הינו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לארטפיק, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר; (ב) כי הינו הבעלים ו/או בעל הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי ארטפיק; (ג) כי הינו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לארטפיק, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה ו/או הדפסה כלשהן במידע, אין כל הפרה ו/או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם; (ד) שלא להעביר לארטפיק מידע כלשהו לצורך שירותי ארטפיק, שיש בו כדי להפר זכות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, של צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.

העברת מידע לארטפיק באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הינו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי אין במידע שהעביר לארטפיק כדי לפגוע ברגשות הציבור, לפגוע בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים כלשהם במידע - הוא קיבל את רשותם המלאה לפרסום המידע ו/או הפקתו.

המשתמש מצהיר, כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על-ידו לארטפיק ולקבלת השירותים שברצונו לקבל בקשר עם המידע האמור.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים המוצעים על-ידי ארטפיק הינן רכושה הבלעדי של ארטפיק ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת מתן השירותים כאמור; בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ארטפיק הינה הבעלים הבלעדי או בעלת במכלול מתן השירותים, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של השירותים הניתנים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים באספקת השירותים, בעיצוב השירותים הניתנים, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני"); בעת שימושך בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של ארטפיק ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של השירותים הניתנים, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של ארטפיק; אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים במכלול מתן השירותים בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על-ידך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך רשאי/ת: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה או לפרק כל חלק של המידע הכלול בשירותים הניתנים, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק הכלול בשירותים הניתנים, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע הכלול בשירותים הניתנים בכל אתר אינטרנט ו/או אפליקציה אחרים, או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של ארטפיק או את מכלול מתן השירותים מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מארטפיק; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של ארטפיק (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל משתמש באתר, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים בשירותים ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי, או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (date mining) (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על-ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות כשליח, נציג או סוכן של ארטפיק, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירותים, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים, אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולת האתר במסגרתו ניתנים השירותים או להפריע לו, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או למכלול מתן השירותים; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של השירותים, ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מארטפיק (11) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע הכלול בשירותים; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירותים הניתנים ללא הרשאה מוקדמת בכתב מארטפיק; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, באופן זמני או דרך קבע, לצד שלישי; (14) להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

אי מילוי על-ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לשירותים ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית; מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את ארטפיק או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם השירותים בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד ארטפיק על-ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו; שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לארטפיק או מי מטעמה.

תשלום בכרטיסי אשראי

תשלום עבור השירותים יתבצע על-ידי כרטיס אשראי; הלקוח, אשר כתובת הדואר אלקטרוני שלו מיוחסת להזמנת השירותים ואשר רשומה בחשבונו, יקבל קבלה על-ידי ארטפיק או מי מטעמה, המפרטת את התשלום; שליחת הקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני היא תחליף לשליחת קבלה פיזית בדואר רגיל (פיזי); תנאים אלה מגדירים את שליחת הקבלה, ואת/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים הבאים: (1) שליחת הקבלה וקבלתה לכתובת הדואר האלקטרוני תהיה מיוחסת ומקובלת כמו שליחת הקבלה הפיזית; (2) במידה והקבלה הנשלחת אליך מסווגת כדואר ספאם (spam) אין ארטפיק אחראית לכך; (3) במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלך לא מדויקת לרבות טעויות כתיב או מידע לא נכון, ארטפיק אינה אחראית לכל המשתמע מכך לרבות בעיות עם קבלת מידע או קבלת הקבלה.

אנו משתמשים, בין עבור עצמנו ובין כמתווכים בינך לבין ספקי השירותים, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות אתר האינטרנט במסגרתו ניתנים השירותים (להלן בהתאמה: חברות עיבוד התשלומים" ו- "שירותי עיבוד התשלומים"); ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון טרם השימוש בשירותים; במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על-ידי המשתמש/ת ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (להלן: "פרטי האשראי" (ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים; לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש/ת באתר לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים; איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו; אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר הוא על אחריותך בלבד.

חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או ארטפיק; בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדיים שלישיים לצרכיה המסחריים.

תנאים נוספים הקשורים לשירותים 

השירותים המוצעים על-ידי ארטפיק משתנים ומתעדכנים מעת לעת; ארטפיק שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים על-ידה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפניך תנאים נוספים במסגרת השימוש בשירותים, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עיסקה

שירותי ההפקה שארטפיק מעניקה למשתמש הינם אישיים, בהתאם לדרישותיו הספציפיות של המשתמש, ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.

המשתמש מודע ומסכים, כי הטובין אותם מספקת ארטפיק הינם טובין, שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לפיכך, משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין ארטפיק מקבלת טובין בחזרה, ואין ארטפיק מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.

בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע ארטפיק והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של ארטפיק, אליו יעביר הלקוח את המוצר. במקרים בו תכריע ארטפיק כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. בכל מקרה לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.

מרגע מסירת המוצר למשתמש, ארטפיק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר, שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

במידה ותוכן התמונה ו/או הכיתוב שנשלחו מהווה בעיה אתית ו/או פוגעת בזכויות צד שלישי, וארטפיק החליטה שאינה מדפיסה תוכן זה - תבוטל העיסקה ויזוכה כרטיס האשראי של הלקוח.

תעריפים 

ארטפיק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באתר, כפי שארטפיק תבחר ליישם, מעת לעת.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלו ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד תחילת השימוש בשירותים ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (להלן: "תקופת ההסכם").

במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה ; במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שארטפיק תשלח אליך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

הגבלת אחריות

ארטפיק לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו על-ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בשירותים; לתשומת לבך כי ארטפיק לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של כל גורם אחר, ארטפיק שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

ארטפיק תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את השירותים בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות; יחד עם זאת, והיות ומתן השירותים מותנה בצדדים שלישיים, לרבות מפעילי אתרי אינטרנט אחרים וכדומה, ייתכן והשירותים לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה; לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי ארטפיק בגין הזמנים בהם האתר ו/או איזה מהשירותים לא היו זמינים, או בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור; ארטפיק לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לשירותים והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים כי החבות הכוללת של ארטפיק כלפיך, בגין כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, לא תעלה, בשום מקרה, על סך השווה ל- 50% מהסכום ששולם על-ידך בפועל לארטפיק, אם בכלל; כל תביעה ו/או טענה על נזקים חייבת להיות מוגשת לארטפיק, בכתב, בתוך 3 ימי עסקים ממועד סיום מתן השירותים, שאחרת ארטפיק לא תהא אחראית כלל לנזק כלשהו; את תביעתך תוכל לשלוח לכתובת: ; ארטפיק תעריך את הנזק תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על הפיצוי הראוי בגינו, בפכוף לגבולות האחריות המפורטים לעיל.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את ארטפיק או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר-טירחת עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם השירותים.

שינויים בתנאי השימוש

ארטפיק רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; המשך שימושך בשירותים לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים; אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירותים.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם השירותים, ארטפיק ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל; הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם השירותים הינו הדין הישראלי בלבד.

פניה לארטפיק

ארטפיק אינה מתחייבת לספק שירות טלפוני למשתמשים בשירותיה; בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירותים הניתנים ותנאי השימוש בהם, לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת   , או דרך ממשק הניהול שבאתר.

bottom of page